Om skattelättnad

Utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller månadslön över en viss nivå kan få skattelättnad på sina svenska tjänsteinkomster. Skattelättnaden innebär att endast 75 procent av inkomsterna beskattas.

Allmänt

Först och främst – det måste alltid finnas ett positivt beslut från Forskarskattenämnden för att Skatteverket ska tillämpa skattelättnad vid beskattningen.

Bestämmelser om skattelättnader för utländska arbetstagare finns i 11 kap. 22–23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). För att få skattelättnad måste arbetstagaren vara ”expert”, ”forskare” eller ”annan nyckelperson” i lagens mening. Även en arbetstagare som varje månad får en ersättning från sin arbetsgivare över en viss nivå kan få skattelättnad. I det fallet spelar arbetets karaktär ingen roll. Läs mer under Förutsättningar för skattelättnad.

Hur stor är skattelättnaden?

För dig som arbetstagare fungerar skattelättnaden så att underlaget för att beskatta din inkomst från anställningen blir mindre. Med skattelättnad undantas nämligen 25 procent av din inkomst från beskattning. Återstående 75 procent beskattas enligt vanliga regler. Med inkomst menas lön, förmåner och annan ersättning du får för arbetet.

Skattelättnaden innebär även att vissa kostnadsersättningar som du får från din arbetsgivare blir helt skattefria. Det gäller kostnader för

  • flytt till och från Sverige
  • två resor per år till hemlandet för dig och dina familjemedlemmar
  • avgifter för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande.

För arbetsgivaren medför skattelättnaden att underlaget för arbetsgivaravgifter reduceras. Avgifter tas inte ut på 25 procent av lön m.m. och inte på kostnadsersättningarna som är helt skattefria för arbetstagaren.

Observera

Det är enbart ersättning från den arbetsgivare som står på beslutet från Forskarskattenämnden som omfattas av skattelättnad. Om arbetstagaren byter arbetsgivare måste alltså en ny ansökan göras. Läs mer under Byte av Arbetsgivare.

Forskarskattenämnden tar inte ställning till frågor som gäller hur beslutet ska tillämpas. Skatteverket är den myndighet som tillämpar beslut om skattelättnad och svarar därför på sådana frågor.

Hur länge gäller skattelättnaden?

Ett beslut om skattelättnad gäller under sju* år räknat från den dag arbetstagaren inledde sin vistelse i Sverige. Det spelar alltså ingen roll för giltighetstiden när arbetstagaren började arbeta här.

Skatteverket bedömer den exakta giltighetstiden vid sin tillämpning av beslutet och utgår då från de faktiska förhållandena i det enskilda fallet.

Ett exempel kan illustrera.

I ansökningsblanketten står att arbetstagaren kommer till Sverige och börjar arbeta här den 14 februari 2024. Baserat på uppgifterna i blanketten skulle skattelättnad ha kunnat tillämpas för perioden 14 februari 2024–13 februari 2031. Arbetstagarens ankomst till Sverige blev dock försenad och vistelsen påbörjades först den 3 maj 2024. Skattelättnad tillämpas för tiden 3 maj 2024–2 maj 2031 oberoende av uppgifterna i blanketten.

Du behöver inte heller ansöka om ett nytt beslut ifall ditt uppdrag förlängs jämfört med den tid som du uppgett i ansökan. Ditt beslut gäller fortfarande för ersättning för arbete som betalas ut av den arbetsgivare som står i beslutet så länge giltighetstiden inte har gått ut.

* Giltighetstiden är begränsad till fem år om:

  1. Du inledde din vistelse i Sverige före den 1 april 2023 eller
  2. Du har ett beslut om skattelättnader meddelat före den 1 januari 2024 och du inte har fått ett särskilt beslut om förlängning av giltighetstiden till sju år.

Ansökan om förlängning kan göras senast den 31 mars 2024 men bara om du inledde din vistelse i Sverige efter den 31 mars 2023.

Giltighetstiden är dock begränsad till tre år om:

  1. Du inledde din vistelse i Sverige före den 1 juni 2020 eller
  2. Du har ett beslut om skattelättnader meddelat före den 1 januari 2021 och du har inte fått ett särskilt beslut om förlängning av giltighetstiden till fem år.
Till toppen