Arbetsuppgifter och kompetens

Skattelättnad kan ges på grund av arbetstagarens arbetsuppgifter, utbildningsnivå och erfarenhet. Den grunden för skattelättnad blir aktuell om månadslönen understiger beloppet som ger skattelättnad direkt på grund av ersättningsnivå.

Arbetsuppgifter

Möjligheten att få skattelättnad på grund av kompetens och arbetsuppgifter beror på om arbetstagaren bedöms som ”expert”, ”forskare” eller ”annan nyckelperson” i lagens mening.

Observera att det är rent inkomstskatterättsliga begrepp. Att en arbetstagare inte anses tillhöra någon av kategorierna innebär alltså inte en allmän värdering av kompetens, nivå och liknande.

Expert

För att anses som ”expert” ska arbetstagaren ha specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.

Det räcker inte enbart med att det råder arbetskraftsbrist inom ett visst område för att en person ska vara ”expert”. Det krävs nämligen också att arbetet förutsätter en hög grad av specialisering eller en ovanlig inriktning. I princip gäller samma kompetenskrav för en ”expert” som för en ”forskare”. Kraven är höga, även om det inte krävs att en ”expert” har motsvarande akademiska utbildning som en ”forskare”.

Den som typiskt sett kan komma ifråga för skattelättnad som ”expert” är verksam inom ett tekniskt avancerat och kunskapsintensivt område, till exempel en industritekniker som arbetar med avancerad produktutveckling och tillämpning av ny teknik.

Vi gör en helhetsbedömning utifrån informationen som lämnas i varje ansökan. Det är alltså mycket viktigt att tydligt och begripligt beskriva arbetsuppgifterna och vilka krav som ställs på arbetstagaren för att kunna utföra dem.

Forskare

För att anses som ”forskare” ska arbetstagaren ha kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.

Kvalificerade forskningsuppgifter innebär att det ska vara fråga om självständig forskning på viss nivå. Det betyder normalt att arbetstagaren måste ha utvecklat sin forskningskompetens ytterligare under 1–2 år efter doktorsexamen.

En doktorand eller en nybliven doktor på sin första anställning som postdoktor är exempel på personer som inte beviljas skattelättnad.

Annan nyckelperson

För att anses som ”annan nyckelperson” ska arbetstagaren ha företagsledande
uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.

Med företagsledande uppgifter menas att arbetstagaren ansvarar för ett företags allmänna ledning och förvaltning, i första hand med uppgifter motsvarande de som en verkställande direktör har.

Med andra uppgifter menas att arbetstagaren är specialist inom något område inom företaget. För att inneha en nyckelposition ska arbetet spela en avgörande roll för företagets hela verksamhet. Det räcker därför inte att arbetstagaren har en central position inom en mindre del av företaget.

För att skattelättnad ska kunna medges på grund av att arbetstagarens har en nyckelposition måste arbetsgivaren dessutom vara ett företag. Vad som är ett företag definieras inte av bestämmelserna. Enligt Forskarskattenämndens uppfattning är det någon form av ekonomisk, det vill säga vinstdrivande, verksamhet som avses. Chefer i offentliga verksamheter utan egentligt vinstsyfte kan exempelvis inte medges skattelättnad på denna grund.

Frågan om arbetstagaren ska anses ha en nyckelposition avgörs utifrån det enskilda företagets situation. Ansökan måste därför vara utförligt motiverad med en klar och detaljerad redogörelse för arbetstagarens position och arbetets betydelse för företaget.

Beskriv arbetsuppgifter, ansvarsområde och rapporteringsvägar, gärna kompletterat med ett tydligt organisationsschema som ger en god överblick av företagets hela organisation. Om det görs gällande att arbetstagaren har en särskild kompetens som är av stor vikt för företaget bör det motiveras särskilt.

Till toppen