Ansökningsprocessen

I regel tar det en–två månader att få ett beslut. Ett beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Handläggningstiden beror bland annat på om du ansöker om skattelättnad på grund av ersättningsnivå eller arbetsuppgifter och kompetens.

En ansökan om skattelättnad baserad på ersättningsnivå hanteras genom ett förenklat förfarande. Det innebär att Forskarskattenämndens ordförande eller vice ordförande ensam fattar beslut, efter att ärendet förberetts inom nämndens kansli. I ett sådant fall tar det normalt 4–6 veckor att få ett beslut.

En ansökan om skattelättnad baserad på arbetsuppgifter och kompetens avgörs av Forskarskattenämnden i sin helhet efter föredragning av kansliets handläggare (ordinarie förfarande). Detsamma gäller för ett ärende angående ersättningsnivå som inte bedömts lämpligt att avgöra genom det förenklade förfarandet.

Nämnden sammanträder normalt sju gånger om året med ett sommaruppehåll.
Målsättningen är att en ansökan som är komplett när den skickas in ska tas upp vid det sammanträde som står närmast på tur. I sådant fall tar det oftast 4–8 veckor att få ett beslut.

Kan man överklaga beslutet?

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan överklaga Forskarskattenämndens beslut. Även Skatteverket kan överklaga beslutet.

Ett överklagande ska vara skriftligt. Det ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm men ska skickas till Forskarskattenämnden som prövar om överklagandet kommit in i tid.

Överklagandet ska ha kommit in till nämnden senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Skatteverkets överklagande måste däremot ha kommit in till nämnden inom tre veckor från beslutsdagen. Ett beslut om att bevilja skattelättnad vinner därför laga kraft tidigast tre veckor efter beslutsdagen.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas det tillsammans med handlingarna i ärendet till Förvaltningsrätten.

Till toppen