Förutsättningar för skattelättnad

Flera grundförutsättningar måste föreligga för att arbetstagaren ska få skattelättnad. Forskarskattenämnden måste också pröva om vissa villkor som rör månadslönen eller arbetsuppgifterna och arbetstagarens kompetens är uppfyllda.

Grundförutsättningar

Fem grundförutsättningar måste föreligga för att vi ska gå vidare och pröva om arbetstagaren har rätt till skattelättnad på grund av ersättningsnivå eller arbetsuppgifter och kompetens:

  1. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare.
  2. Arbetstagaren får inte ha bott eller vistats stadigvarande (i regel minst sex månader) i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet här påbörjas.
  3. Vid ansökningstillfället ska avsikten vara att arbetstagarens vistelse i Sverige ska pågå i högst sju år.
  4. Arbetsgivaren (den som betalar ut ersättning till arbetstagaren) ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe här.
  5. Ansökan måste ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjats.

Två ansökningskategorier

I sak finns det två vägar att gå för att få skattelättnad.

Den ena innebär att ansökan baseras på arbetstagarens ersättningsnivå. Då prövar vi enbart om den avtalade ersättningen för arbetet i Sverige når upp till en viss angiven nivå varje månad. Här har arbetsuppgifter, utbildning och liknande inte någon betydelse för möjligheten att få skattelättnad.

Om ersättningen inte når upp till den angivna nivån måste arbetstagaren vara en expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening för att få skattelättnad. Här måste vi alltså ta ställning till bland annat kompetenskraven för arbetet eller arbetets betydelse för företaget och arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Läs mer under Ersättningsnivå och Arbetsuppgifter och kompetens

Till toppen