Ersättningsnivå

Skattelättnad kan ges direkt på grund av månadslönens storlek oberoende av arbetsuppgifter, utbildningsnivå och liknande.

Hur bestäms ersättningsnivån? 

Skattelättnad baserad på ersättningsnivå ges om arbetstagarens månatliga bruttoersättning för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp. Jämförelsen görs mot prisbasbeloppet det kalenderår arbetet påbörjas.

Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 SEK. Om arbetstagaren börjar arbeta här 2021 måste den månatliga ersättningen alltså överstiga (2 x 47 600 =) 95 200 SEK, det vill säga vara minst 95 201 SEK. Om arbetet påbörjades 2020 måste ersättningen vara minst 94 601.

Det är den avtalade ersättningen som måste nå upp till den aktuella nivån varje månad. Det innebär att vi inte tar hänsyn till kostnadsersättningar eller andra förmåner där det inte framgår av avtalet hur hög ersättningen är varje månad, till exempel drivmedelsförmån eller traktamente. Vi tar inte heller hänsyn till ersättningar som inte betalas ut varje månad, till exempel årlig bonus.

Om parterna istället avtalat om en nettolön, måste nettoersättningen räknas om till ett bruttobelopp för att nämnden ska kunna ta ställning till om ersättningen når upp till föreskriven nivå. Omräkningen ska göras utifrån att skattelättnad har beviljats. Ansökan bör innehålla en sådan uträkning.

Skattelättnaden påverkas inte av att ersättningen tillfälligt skulle understiga nivån på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande.

Kontrollfrågor

Följande frågor är bra att gå igenom innan du ansöker på grund av ersättningsnivå.

Överstiger ersättningen två prisbasbelopp per månad?

Det som avgör är om de belopp som avtalats ligger över gränsen. Månadslön, lönetillägg, bilförmån och bostadsförmån är exempel på ersättningar som kan medföra skattelättnad.

Månatligen?

Bonusar, flyttbidrag, omstationeringsbidrag och andra ersättningar av engångskaraktär ska inte tas med i ansökan.

Varje månad under anställningen?

Ersättningen måste överstiga beloppsgränsen varje månad från arbetets start och under åtminstone de fem år som skattelättnad kan medges.

Om ersättningen tillfälligt skulle understiga denna nivå på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande påverkas däremot inte skattelättnaden.

Rörlig ersättning?

Provision, traktamenten och liknande ersättningar som inte betalas ut med ett på förhand bestämt belopp per månad ska inte tas med i ansökan.

Nettolön?

Det är inte ovanligt att utländsk tillfällig personal garanteras en nettolön under arbetet i Sverige. Om en nettolön är avtalad för arbetet måste beloppet räknas om till ett bruttobelopp i ansökan. Beräkningen ska göras som om skattelättnad redan beviljats.

Betalas lönen ut av olika bolag?

Forskarskattenämnden tar endast hänsyn till ersättning från det bolag som anges som arbetsgivare i ansökan. Det förekommer att en del av ersättningen betalas ut från ett annat bolag i samma koncern. Sådan ersättning beaktas enbart om den kan anses utbetalad av den angivna arbetsgivaren. Möjligheten för en sådan bedömning är mycket begränsad. Det är inte tillräckligt att arbetsgivaren står för den slutliga kostnaden.

Underlag?

Det är den som ansöker om skattelättnad som ska visa att villkoren för skattelättnad är uppfyllda. Det görs bäst genom att bifoga kopia av anställningsavtal eller annan motsvarande handling där parterna reglerat storleken på den avtalade ersättningen.

Om någon sådan dokumentation inte bifogas begärs den i regel in under handläggningen. Enbart ett intyg från arbetsgivaren att ersättning utgår med visst belopp räcker normalt inte.

Till toppen