Om oss

Forskarskattenämnden prövar ansökningar om skattelättnader för utländska medborgare som arbetar i Sverige under en begränsad tid.

Bestämmelser om skattelättnader för utländska medborgare som arbetar här under en begränsad tid finns i inkomstskattelagen (1999:1229).

De som kan komma i fråga för skattelättnad måste ha särskilt kvalificerade arbetsuppgifter och ligga på en viss kompetensnivå. Med lagtextens ord ska den som vill ha skattelättnad anses som "expert", "forskare" eller "annan nyckelperson".

Den som har en månadslön över en viss nivå - 95 200 kr under 2021 - kan dock få skattelättnad direkt på grund av ersättningsnivån. Då sker inte någon prövning av kvalifikationer och kompetens. 

Forskarskattenämnden är en egen myndighet. I nämnden ingår sex ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare. Alla utses av regeringen.

Ordföranden, vice ordföranden och ersättaren för vice ordföranden ska vara skatteexperter. Övriga ledamöter och ersättare ska ha särskild insikt i frågor som rör företagsledning, forskning eller produktutveckling.

Ansökningar om skattelättnad grundad på arbetsuppgifter och kompetens prövas av
Forskarskattenämnden i sin helhet.

För ansökningar om skattelättnad grundad på ersättningsnivå tillämpas ett enklare förfarande som innebär att ordföranden eller vice ordföranden är ensam beslutsfattare.

Forskarskattenämnden delar kansli med Skatterättsnämnden. Birgitta Pettersson är kanslichef. Håkan Gustavsson, Louise Palmstierna och Camilla Sandström handlägger alla ansökningar om skattelättnader. Maria Pingiczer är registrator.

Bestämmelser om skattelättnader har funnits sedan mitten av 1980-talet. Då var det bara forskare som kunde få skattelättnad.

I början på 2000-talet utvidgades tillämpningsområdet betydligt. Syftet var att Sverige skulle kunna vara med och konkurrera om internationellt rörlig arbetskaft och om personer med koncernledande funktioner som kan påverka var en verksamhet ska förläggas vid nyetablering samt att gynna den svenska forskningens konkurrenskraft.

Nästa stora ändring kom 2012 då möjligheten till skattelättnad direkt på grund av ersättningsnivå infördes för att öka förutsebarheten och förenkla förfarandet. 

Till toppen