Vem kan få skattelättnad?

Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska få skattelättnad. Därutöver måste Forskarskattenämnden bedöma om vissa villkor som rör uppdraget är uppfyllda och utifrån det avgöra om du omfattas av skattelättnaden eller inte.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?

Det finns fem formella förutsättningar som samtliga måste vara uppfyllda för du ska komma ifråga för skattelättnad:

  1. Du får inte vara svensk medborgare.
  2. Du får inte ha bott eller ha vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de
    fem senaste kalenderåren före det år när arbetet påbörjas.
  3. Den aktuella vistelsen i Sverige ska vara avsedd att pågå i högst fem år.
  4. Din arbetsgivare (den som betalar ut lönen) ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige.
  5. Ansökan måste ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjats.

 

Byte av arbetsgivare

Om du byter arbetsgivare någon gång under de första tre åren i Sverige kan du få skattelättnad även för det andra arbetet. Du byter arbetsgivare även om din anställning bara flyttas till ett
annat bolag i samma koncern.

Du måste skicka in en ny ansökan för det arbete du byter till, men den nya prövningen påverkas inte av att det första arbetet inneburit att du vistats stadigvarande i Sverige (punkt 2, ovan). Vi bedömer i stället utifrån förhållandena när det första arbetet påbörjades.

En förutsättning är dock att det är fråga om två uppdrag som följer direkt på varandra. Avsikten måste också fortfarande vara att vistelsen ska vara i högst fem år från ankomsten till Sverige (punkt 3). Båda arbetena måste alltså rymmas inom femårsperioden.

Du bör skicka in din ansökan så tidigt som möjligt i samband med att du byter arbetsgivare eftersom du inte kan använda det gamla beslutet för att få skattelättnad på lönen från den nya arbetsgivaren. Vi behandlar däremot din ansökan även om den kommit in senare än tre månader efter att du påbörjat din nya anställning (punkt 5).

 

Ska du vistas i Sverige under kort tid?

En förutsättning för att kunna tillämpa ett beslut om skattelättnad är normalt att man beskattas enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Om du vistas i Sverige kortare tid än sex månader ska du normalt beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, och omfattas då inte av skattelättnaden.

Det finns däremot inget hinder mot att du ansöker om skattelättnad, till exempel om du är osäker på om din planerat korta vistelse kan komma att förlängas till över sex månader. Forskarskattenämnden prövar inte om du kommer vistas så lång tid i Sverige att du blir obegränsat skattskyldig här.

 

Vilka kan omfattas av skattelättnaden?

Du kan ansöka om skattelättnad på två sätt. Om du ansöker om skattelättnad på grund av ersättningsnivå bedömer vi om din avtalade ersättning för arbetet i Sverige når upp till en viss angiven nivå varje månad (se avsnitt Ersättningsnivån). Denna skattelättnad är oberoende av dina arbetsuppgifter och din kompetens.

Om din ersättning inte når upp till den angivna nivån måste du vara en expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening för att du ska beviljas skattelättnad. I sådana fall måste vi bedöma kompetenskraven för den aktuella tjänsten eller arbetets betydelse för företaget (se avsnitt Arbetsuppgifter).

 

Ersättningsnivån

För att du ska få skattelättnad på grund av ersättningsnivån måste din ersättning för arbetet i Sverige varje månad överstiga två prisbasbelopp. Jämförelsen görs mot prisbasbeloppet det kalenderår när arbetet påbörjas. Prisbasbeloppet 2018 uppgår till 45 500 kronor. Om arbetet påbörjas 2018 måste ersättningen därmed uppgå till minst 91 001 kronor.

Det är den avtalade ersättningen som måste nå upp till den aktuella nivån varje månad. Skattelättnaden påverkas alltså inte om ersättningen tillfälligt understiger denna nivå på grund av att du är sjuk, föräldraledig eller liknande.

Att den avtalade ersättningen måste nå upp till aktuella nivån varje månad innebär dessutom att vi inte tar hänsyn till kostnadsersättningar eller andra förmåner där det inte framgår av avtalet hur hög ersättningen är varje månad, t.ex. drivmedelsförmån eller traktamenten.
Vi tar inte heller hänsyn till ersättningar som inte betalas ut varje månad, till exempel årlig bonus.

Om du har en avtalad nettoersättning måste de delar som ska ingå i vår bedömning räknas om till bruttolön. Vid bruttoberäkningen måste du ta hänsyn till skattelättnaden. Det betyder att du ska göra beräkningen som om du redan beviljats skattelättnad.

Mer om vad du bör tänka på vid ansökan om skattelättnad på grund av ersättningsnivån hittar du i ”Checklista för ansökan på grund av ersättningsnivå”.

 

Arbetsuppgifter

Din möjlighet att få skattelättnad på grund av kompetens och arbetsuppgifter beror på om du tillhör någon av följande tre kategorier – expert, forskare respektive annan nyckelperson.

Expert

För att tillhöra kategorin expert ska ditt arbete innebära specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera motsvarande inom Sverige.

Det räcker inte enbart med att det råder arbetskraftsbrist på ett visst område för att du ska anses vara en expert. Det krävs också att arbetet förutsätter att du har en hög grad av specialisering eller en ovanlig inriktning. Kraven är högt ställda och samma kompetensnivå bör gälla för experter som för forskare, även om det inte ställs något krav på högre akademisk examen för experter.

De som typiskt sett kan komma ifråga för skattelättnad på grund av expertkunskap är personer inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, till exempel industritekniker som arbetar med avancerad produktutveckling och tillämpning av ny teknik.

Vi gör en helhetsbedömning utifrån de omständigheter som finns i varje ansökan och det är därför viktigt att det tydligt framgår vilka uppgifter du ska utföra och vilka krav som ställs på dig för att utföra arbetsuppgifterna.

Forskare

För att tillhöra kategorin forskare ska ditt arbete innebära kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera motsvarande inom Sverige.

Kvalificerade forskningsuppgifter innebär att det ska vara fråga om självständig forskning på viss nivå. Det innebär att du måste ha utvecklat din forskningskompetens ytterligare under 1–2 år efter disputationen.

Nyligen disputerade som anställts på sin första postdoktjänst eller doktorander är exempel på personer som inte beviljas skattelättnad som forskare.

Annan nyckelperson

För att tillhöra kategorin annan nyckelperson ska ditt arbete innebära företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.

Med företagsledande uppgifter menas att du ansvarar för ett företags allmänna ledning och förvaltning, främst verkställande direktör. Med andra uppgifter menas att du är specialist inom något område inom företaget. För att inneha en nyckelposition ska ditt jobb ha en avgörande roll för företagets verksamhet.

Bedömningen av om du har en nyckelposition eller inte görs med hänsyn tagen till hela det företag där du är anställd. Det räcker därför inte att du har en central position inom en mindre
del av företaget.

För att du ska få skattelättnad på grund av en nyckelposition måste arbetsgivaren dessutom vara ett företag. Vad som är ett företag definieras inte av bestämmelserna, men enligt vår mening är det någon form av ekonomisk verksamhet som åsyftas. Chefer i offentliga verksamheter utan egentligt vinstsyfte omfattas exempelvis inte av skattelättnad på denna
grund.

Frågan om huruvida du har en nyckelposition avgörs dessutom utifrån det enskilda företagets situation. Din ansökan måste därför vara utförligt motiverad och innehålla en detaljerad redogörelse för din position och dess betydelse för företaget. Beskriv gärna arbetsuppgifter, ansvarsområde och rapporteringsvägar. Om du har en särskild kompetens som är av stor vikt för företaget bör det motiveras särskilt.

Om kakor (Cookies)