Om Forskarskattenämnden och kansliet

Forskarskattenämnden i sin helhet prövar ansökningar enligt 11 kap. 22 § första stycket 1-3 inkomstskattelagen (1999:1229).

Nämnden utses av regeringen och består av sex ledamöter och fem personliga ersättare. Bestämmelser om ärendehanteringen finns i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

Ordföranden, vice ordföranden och vice ordförandens ersättare ska ha särskild insikt i beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersättare ska ha särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrågor.

Ansökningar om skattelättnad grundade på ersättningsnivån enligt 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen hanteras genom ett förenklat förfarande av nämndens ordförande eller vice ordförande som ensam beslutsfattare.

Följande personer är förordnade till ledamöter och ersättare fr.o.m. den 1 januari 2017 t.o.m. den 31 december 2019.

Ledamöter

Rikskronofogden
Christina Gellerbrant Hagberg,  ordförande

Kammarrättspresidenten
Bertil Ekholm, vice ordförande

Professorn vid Kungliga Tekniska Högskolan
Arne Johansson

Direktören                                        Göran Marklund

Direktören
Ulrica Sehlstedt

Skattejuristen hos Svenskt Näringsliv Torbjörn Spector

Personliga ersättare
Kanslichefen                                  Birgitta Pettersson

                                                      F.d. generaldirektören                    Birgit Erngren Wohlin

Direktören                                            Joakim Tiséus 

Vicerektorn vid Umeå universitet
Marianne Sommarin

Skattejuristen                           Johanna Hållén

Kansliet

Inkomna ansökningar utreds och förbereds för beslut på det kansli som är gemensamt för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Handläggare och föredragande av dessa ansökningar är skattejuristerna Håkan Gustavsson och Camilla Sandström.

Om kakor (Cookies)