Om Forskarskattenämnden och vårt kansli

Forskarskattenämnden utses av regeringen och består av sex ledamöter och fem personliga ersättare. Bestämmelser om ärendehanteringen finns i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

Ordföranden, vice ordföranden och vice ordförandens ersättare ska ha särskild insikt i beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersättare ska ha särskild insikt i frågor som rör företagsledning, forskning eller produktutveckling.

Forskarskattenämnden i sin helhet prövar ansökningar enligt 11 kap. 22 § första stycket 1–3 inkomstskattelagen (1999:1229).

Ansökningar om skattelättnad på grund av ersättningsnivån enligt 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen hanteras genom ett förenklat förfarande av nämndens ordförande eller vice ordförande som ensam beslutsfattare.

Följande personer är förordnade till ledamöter och ersättare från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019.

Ledamöter

Rikskronofogden
Christina Gellerbrant Hagberg, ordf.       

F.d. kammarrättspresidenten
Bertil Ekholm, v. ordf.

Professorn vid Kungliga
Tekniska Högskolan
Arne Johansson

Direktören
Göran Marklund

Direktören
Ulrica Sehlstedt

F.d. skattejuristen vid
Svenskt näringsliv
Torbjörn Spector

Personliga ersättareKanslichefen
Birgitta Pettersson


F.d. generaldirektören
Birgit Erngren Wohlin

Direktören
Joakim Tiséus

Professorn vid Umeå universitet
Marianne Sommarin


Skattejuristen vid Svenskt näringsliv
Lynda Ondrasek Olofsson

Kansliet

På vårt kansli arbetar skattejuristerna Håkan Gustavsson och Camilla Sandström med att utreda och förbereda inkomna ansökningar inför beslut. På kansliet, som är gemensamt för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden, arbetar också registratorn Maria Pingiczer.

Om kakor (Cookies)