Hur ansöker du om skattelättnad?

Här nedan finns information både om hur det går till att ansöka om skattelättnad och sådant som du bör tänka på inför din ansökan.


Vem kan ansöka?

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan ansöka om skattelättnad för en anställd. Vilka arbetstagare som kan få skattelättnad kan du läsa om här.

Om någon ansöker om skattelättnad genom ombud ska det finnas en fullmakt för ombudet. All kommunikation, inklusive delgivning av beslutet, sker då med ombudet. Om någon utomstående, till exempel en skattekonsult, istället står som kontaktperson i ärendet sker inte delgivning av beslutet med denna person utan beslutet skickas direkt till arbetsgivare och arbetstagare.


Hur ska ansökan se ut?

Ansökan om skattelättnad ska vara skriftlig och den ska gälla en viss arbetstagare och en viss arbetsgivare.

Det finns särskilda ansökningsblanketter som du hittar här. Blanketterna ger vägledning för vilka uppgifter som behövs och vilka handlingar du ska skicka med.

Observera att det finns två olika blanketter – en för ansökan om skattelättnader på grund av ersättningsnivå och en för ansökan om skattelättnader på grund av arbetsuppgifter och kompetens.


När ska ansökan vara inne?

Ansökan ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter att du påbörjat arbetet i Sverige. I annat fall avvisar vi ansökan som för sent inkommen.

Även om ansökan har kommit in till Forskarskattenämnden endast en dag efter sista ansökningsdag är den för sent inkommen, oavsett anledning. Det finns inte heller någon möjlighet att förlänga ansökningstiden. Det är därför viktigt att se till att du skickar in din ansökan i god tid.


Ansök via e-post

Forskarskattenämnden tar gärna emot ansökningar via e-post. Det finns en knapp på blankettformuläret som gör att du kan mejla ansökan direkt till oss. Det finns dock ingen möjlighet till krypterad anslutning. Använd därför vanlig post om du är orolig för att e-post kan läsas av någon obehörig.

Observera att det räcker att skicka ansökan antingen per e-post eller med vanlig post. Du behöver alltså inte komplettera en e-postansökan med en pappersansökan eftersom det inte finns något krav på underskrift i original.


Bra att tänka på inför ansökan

Här följer några punkter som kan vara bra att tänka på inför
din ansökan.

 • Skicka om möjligt ansökan med e-post. Då minskar risken att din ansökan kommer in för sent på grund av omständigheter som du inte kan påverka.
 • Använd bara en kanal för att skicka in ansökan och eventuella kompletteringar. Om du skickar in likadana handlingar både via e-post och med vanlig post leder det bara till ökad administration.
 • Skicka in din ansökan även om du inte har blivit tilldelad något person- eller samordningsnummer. Har du fått ett sådant nummer får du gärna ange det på ansökan, men det är alltså inte nödvändigt.
 • Vänta inte på att både du och arbetsgivaren skrivit under ansökan, om det innebär att du riskerar att missa ansökningstiden. Ansökan behöver inte göras av båda gemensamt och det räcker om du eller din arbetsgivare står bakom ansökan.
 • Ansök om skattelättnad för båda anställningarna om du arbetar för två arbetsgivare. Då ska du alltså fylla i två blanketter.
 • När det gäller experter och andra nyckelpersoner är det extra viktigt att det framgår av ansökan vad du ska göra, vilken kompetens som behövs för att utföra uppgifterna och om det finns något i din meritförteckning som är särskilt intressant för det aktuella arbetet.
 • Om du är anställd av ett universitet eller högskola vill vi att du anger både den engelska och svenska anställningstiteln.


Checklista för ansökan på grund av ersättningsnivå

Nedan redovisar vi några punkter som kan vara bra att kontrollera innan du ansöker. En del av punkterna kan dock vara föremål för domstolsprocess och har därför inte något slutligt svar. Övrig information om förutsättningarna för skattelättnad hittar du här.

 • Överstiger ersättningen två prisbasbelopp per månad? Det som avgör är storleken på den skattepliktiga ersättning som du får varje månad. Hit räknas månadslön, lönetillägg och förmåner i form av till exempel bilförmån eller bostadsförmån.
 • Månatligen? Bonusar, flyttbidrag, omstationeringsbidrag och andra ersättningar av engångskaraktär ska inte tas med i ansökan.
 • Varje månad under anställningen? Ersättningen ska överstiga beloppsgränsen varje månad från arbetets start och åtminstone under de tre år du kan få skattelättnad (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 2 maj 2018 i mål nr 1158-17).
 • Rörlig ersättning? Provision, traktamenten eller liknande ersättningar som inte betalas ut med ett på förhand bestämt belopp per månad ska inte tas med i ansökan.
 • Nettolön? Det är inte ovanligt att utländsk tillfällig personal garanteras en nettolön under arbetet i Sverige. Du som har en avtalad nettolön måste innan du ansöker räkna om denna nettolön till en bruttolön. Vid denna omräkning ska du ta hänsyn till skattelättnaden. Det betyder att du ska göra beräkningen som om du redan beviljats skattelättnad.
 • Betalas lönen ut av olika bolag? Vi tar endast hänsyn till ersättningar som betalas ut av det bolag som anges som arbetsgivare på ansökan. Det förekommer att en del av ersättningen betalas ut från ett annat bolag i samma koncern, men denna ersättning tas bara med om den ändå ska anses utbetalad av bolaget på ansökan. Förutsättningarna för detta är mycket begränsade – det räcker inte att den angivna arbetsgivaren står den slutliga kostnaden (jämför till exempel Kammarrätten i Stockholms dom den 8 mars 2016 i mål nr 7427-15).
 • Underlag? Det är den som ansöker om skattelättnaderna som ska visa att villkoren är uppfyllda. Anställningsavtal eller annan motsvarande handling där arbetstagarens ersättning regleras bör skickas med. Sådana handlingar kan i annat fall komma att begäras in av oss. Ett intyg från arbetsgivaren att du får en viss ersättning över beloppsgränsen godtas i regel inte.


Hur lång tid tar det att få svar?

Handläggningstiden beror bland annat på om du ansöker om skattelättnad på grund av ersättningsnivån eller arbetsuppgifter och kompetens.

Ansökningar om skattelättnad på grund av ersättningsnivån hanteras genom ett så kallat förenklat förfarande. Det innebär att Forskarskattenämndens ordförande eller vice ordförande ensam tar beslutet, efter att ärendet handlagts av nämndens kansli. I dessa fall tar det normalt 2–4 veckor att få ett beslut.

Ansökningar om skattelättnad på grund av arbetsuppgifter och kompetens avgörs av Forskarskattenämnden i sin helhet efter föredragning av kansliets handläggare (ordinarie förfarande). Detsamma gäller ärenden på grund av ersättningsnivån som av någon anledning inte kan beviljas genom det förenklade förfarandet. Nämnden sammanträder normalt sju gånger om året, med ett längre sommaruppehåll, och målet är att en ansökan som är komplett när den skickas in ska tas upp vid det sammanträde som står närmast på tur. I dessa fall tar det oftast 4–8 veckor att få ett beslut.


Kan jag överklaga beslutet?

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan överklaga Forskarskattenämndens beslut. Även Skatteverket kan överklaga beslutet.

Ett överklagande ska vara skriftligt. Det ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm men ska skickas till Forskarskattenämnden.

Överklagandet måste ha kommit in till nämnden senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Skatteverkets överklagande måste däremot ha kommit in till nämnden inom tre veckor från beslutsdagen. Ett beslut om att bevilja skattelättnad vinner därför laga kraft tidigast tre veckor efter beslutet.

När ett överklagande kommit in till Forskarskattenämnden prövar nämnden bland annat om överklagandet kommit in i rätt tid och överlämnar sedan ärendet till förvaltningsrätten.


Sekretess

Sekretess gäller för samtliga ärenden hos Forskarskattenämnden. Det innebär att vi aldrig lämnar ut de uppgifter som du lämnar i din ansökan och inte heller uppgifter om vem som ansökt om skattelättnad.

Om ett beslut av Forskarskattenämnden överklagas gäller delvis andra sekretessbestämmelser i domstol.

Om personuppgifter

Forskarskattenämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

När du ansöker om skattelättnader lämnar du ett antal personuppgifter; exempelvis namn och i förekommande fall personnummer samt adress för arbetsgivare. Dessa uppgifter behandlas av nämnden. Uppgifterna omfattas av sekretess, se ovan.

I övrigt behandlas personuppgifter när en skrivelse med en fråga eller synpunkt kommer in. Personuppgifterna kommer att användas i vår kommunikation med dig för att kunna besvara din fråga.

Du har möjlighet att kontakta Forskarskattenämnden om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, om du vill invända mot behandlingen av personuppgifterna, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Det uppdrag som Forskarskattenämnden har och de krav som ställs på myndighetsutövningen avgör vilken personuppgiftsbehandling som måste utföras och möjligheterna att tillmötesgå en begäran om rättelse m.m.

Forskarskattenämnden har Skatteverket som värdmyndighet vilket innebär att Skatteverket tillhandahåller bl.a. administrativa tjänster åt nämnden. Dataskyddsombudet hos Skatteverket är även dataskyddsombud för Forskarskattenämnden. Dataskyddsombudet kan nås via e-post, dataskyddsombud@skatteverket.se. Mer information om dataskyddsombudet hos Skatteverket hittar du på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Om du har klagomål på Forskarskattenämndens personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Datainspektionen                                                                                                Box 8114                                                                                                          104 20 Stockholm                                                                       www.datainspektionen.se 

Om kakor (Cookies)