Att ansöka om skattelättnad

Vem kan ansöka?

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan ansöka om skattelättnaderna.

Om en part ansöker om skattelättnader genom ett ombud inges fullmakt för ombudet. När någon angetts som kontaktperson i ärendet sker delgivning av beslutet inte med denne utan beslutet skickas direkt till arbetsgivaren och arbetstagaren.

Tidsfrist för att ansöka

Ansökan ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Annars avvisas ansökan som för sent inkommen.

OBS! Det finns inte någon laglig möjlighet att förlänga ansökningstiden i ett enskilt fall. Även om ansökan har kommit in till Forskarskattenämnden endast en dag efter föreskriven tid är den alltså för sent inkommen och avvisas.Det är därför viktigt att se till att ansökan kommer in i rätt tid!

Ansökans utformning

Ansökan om skattelättnaderna ska vara skriftlig och gälla en viss arbetstagare och arbetsgivare. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att nämnden ska kunna pröva den.

OBS! Det finns två olika ansökningsblanketter; en för ansökan om skattelättnader grundad på ersättningsnivå och en för ansökan om skattelättnader på de andra grunderna.

Blanketterna ger vägledning för vilka uppgifter som behövs och vilka handlingar som ska bifogas och bör därför användas. Blanketterna finns under en särskild flik.

Särskilt för ansökningar grundade på ersättningsnivån

  • Överstiger ersättningen två prisbasbelopp per månad? Storleken på den ersättning som betalas ut eller tillhandahålls arbetstagaren varje månad avgör. Månadslön och förmåner t.ex. bilförmån eller bostadsförmån räknas med.
  • Ytterligare krav på ersättningen? Ersättningen ska grundas på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Den ska vara avskattepliktig natur för arbetstagaren i Sverige. Pensionsavsättningar och försäkringslösningar tas inte med.
  • Månatligen? Ersättningen ska betalas ut eller tillhandahållas varje månad. Bonusar, flyttbidrag, omstationeringsbidrag och liknande ersättningar tas inte med.
  • Nettolön? Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 november 2014 i mål nr 1495-14 funnit att den framräknade bruttoersättningen per månad måste överstiga två prisbasbelopp även när hänsyn tas till skattelättnader.
  • Vem visar att villkoret om ersättningsnivå är uppfyllt? Sökanden. Uppgift om att den månatliga ersättningen uppgår till ett visst belopp och att villkoret därför är uppfyllt kan i vissa fall godtas om den lämnas av en person som kan antas ha insyn i ersättningsfrågan. Anställningsavtal, lönespecifikation och liknande handlingar kan komma att begäras in.
  • Tillämpning av ett beslut om skattelättnader? För tillämpning krävs att uppgifterna om ersättningsnivå och karaktären på inkomsterna är riktiga och fortfarande gäller.

Hur lång tid tar det att få svar?

Ansökningar om skattelättnader grundade på ersättningsnivån hanteras genom ett förenklat förfarande som innebär att Forskarskattenämndens ordförande, eller vice ordförande, ensam fattar beslut. Målsättningen är att ärenden av det slaget ska avgöras snabbt. Det betyder att det, sedan ansökan hanterats av nämndens handläggare och skickats till ordföranden eller vice ordföranden för beslutsfattande, i regel tar ett par veckor att få svar. 

Ansökningar som gäller arbetstagare som inte når upp till den berörda ersättningsnivån och därför ska bedömas enligt de ursprungliga bestämmelserna avgörs av Forskarskattenämnden i sin helhet efter föredragning av kansliets handläggare. Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden. Målsättningen är att en ansökan som är komplett vid ingivandet ska kunna tas upp vid det sammanträde som står närmast på tur. Det betyder att det i bästa fall tar en till två månader att få svar.

Att överklaga

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan överklaga Forskarskattenämndens beslut. Också Skatteverket kan överklaga beslutet.

Ett överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Den som vill överklaga måste

  • göra det skriftligt inom tre veckor efter att ha fått del av Forskarskattenämndens beslut och
  • skicka överklagandet till Forskarskattenämnden som — efter en prövning bl.a. av om överklagandet kommit in i rätt tid — överlämnar det till Förvaltningsrätten.

Sekretess

Sekretess gäller för ärenden hos Forskarskattenämnden. Det innebär att nämnden inte kan lämna ut några uppgifter som lämnas i ansökan och inte heller uppgifter om vem som ansökt om skattelättnader.

Skriv ut

Om kakor (Cookies)