Om skattelättnaderna

Bestämmelser om skattelättnader för utländska arbetstagare finns i 11 kap. 22-23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). De omfattar sedan år 2001 experter/specialister, forskare och andra nyckelpersoner samt fr.o.m. år 2012 alla med en månatlig ersättning över en viss nivå.

Bestämmelser om Forskarskattenämnden finns i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

Varför finns de särskilda skattelättnaderna?

Som skäl för införandet år 2001 av särskilda skattelättnader för vissa utländska arbetstagare anfördes i förarbetena bl.a. följande (prop. 2000/01:12 s. 18):

"Behovet av en lagstiftning som särskilt beaktar de problem som uppkommer vid tillfälliga anställningar av utländsk personal har accentuerats genom att bl.a. våra grannländer har infört sådan lagstiftning. Det kan innebära att dessa länder ter sig mera attraktiva när internationella företag väljer land för nyetableringar. Krav har därför rests på särskilda skatteregler för sådana internationellt efterfrågade nyckelpersoner för att minska företagens lönekostnader. En sådan lättnad kan också motiveras av att de förmåner, som är skälet till det relativt höga uttaget av skatter och avgifter i Sverige, ofta inte kommer dessa nyckelpersoner tillgodo, t.ex. i de fall då familjen bor kvar i det tidigare hemlandet. En sådan särskild ordning för nyckelpersoner skulle skapa incitament för företag att förlägga eller behålla bl.a. koncernledande funktioner som kräver utländsk personal i Sverige. Minskade lönekostnader skulle göra det möjligt för de svenska företagen att erbjuda en marknadsanpassad lön och därmed kunna konkurrera om kvalificerade personer med krav på en hög lön efter skatt. Ett viktigt syfte med sådana regler skulle vara att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom att främja forskning och produktutveckling av internationellt snitt i svenska företag och forskningsinstitutioner och bidra till att ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del."

I förarbetena till 2012 års tillägg i fråga om ersättningsnivån som grund för skattelättnader sägs bl.a. följande om skälen för tillägget (prop. 2011/12:1 s. 243):

"Det har emellertid ifrågasatts om reglerna fyller sitt syfte. Den kritik som riktas mot reglernas konstruktion innebär i huvudsak att de brister i förutsebarhet när det gäller vad som krävs för att vissa arbetsuppgifter ska anses medföra att en person får en nyckelposition i företaget. Att så är fallet uppges bero på att varje prövning är individuell med hänsyn till individens kompetens och dess betydelse för arbetsgivarens verksamhet. Det finns således inga objektiva rekvisit som kan läggas till grund för prövningen. Eftersom utgången av en ansökan inte kan förutses kan expertskattereglerna enligt kritikerna inte användas i rekryteringsprocessen. - - - [E]tt sätt att öka förutsebarheten [kan] vara att införa ett tillägg till nuvarande regler som är baserat på objektiva förhållanden och inte innehåller sådana skönsmässiga bedömningar som i dag ska göras av Forskarskattenämnden. Ett sådant tillägg kan vara att alla personer som har en lön över en viss nivå alltid ska anses uppfylla de krav på kompetens som ställs upp för att expertskatt ska beviljas. - - - Det innebär att en arbetstagare som har en lön som överstiger en bestämd nivå alltid ska ges skattelättnaden utan att någon prövning av arbetstagarens kvalifikationer görs ... dvs. oavsett vilken kompetens eller andra egenskaper [arbetstagarna] i övrigt besitter eller vilken associationsform arbetsgivaren har. Det medför att såväl experter, forskare som andra nyckelpersoner kommer att omfattas av förslaget, men även att andra kategorier arbetstagare kan komma att uppfylla kraven och således erhålla föreslagen skattelättnad. Därmed införs ett objektivt rekvisit som är lätt att konstatera i samband med att anställningsavtal infordras. - - - För den som inte når upp till den aktuella lönenivån finns det möjlighet att kvalificera sig för expertskatt enligt de i dag gällande reglerna."

Skattelättnadernas utformning

Ett beslut om skattelättnader gäller den ersättning som betalas ut av arbetsgivaren. Beslutet innebär att endast 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet tas upp som intäkt vid beskattningen. I övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler. Motsvarande underlag, dvs. 75 procent av ersättningen, används vid beräkningen av socialavgifterna. Det betyder att 25 procent av arbetsinkomsten blir skattefri och fri från socialavgifter.

Skattelättnaderna innebär också att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren som är relaterade till vistelsen i Sverige är fria från beskattning. De ingår inte heller i underlaget för socialavgifter. Det gäller kostnadsersättning för

  • flyttning till och från Sverige
  • barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande
  • två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar.

Vilka omfattas av skattelättnaderna?

1. Personer som når upp till en ersättningsnivå som per månad ska överstiga två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (44 800 x 2 = 89 600 kr för 2017).

2. Experter/specialister, forskare, företagsledare eller andra nyckelpersoner.

I det följande utvecklas avgränsningen av de personkretsar som kan medges skattelättnader.

1. Ersättningsnivån

Följande sägs i förarbetena till vägledning för medgivande av skattelättnader grundat på ersättningsnivån (prop. 2011/12:1 s. 516).

"[V]illkoren [ska] alltid anses uppfyllda för arbetstagare som får en ersättning för arbetet i Sverige som per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Det innebär att en arbetstagare som får en ersättning som når upp till den aktuella nivån ges skattelättnaden utan någon prövning av arbetstagarens kvalifikationer eller av arbetsgivarens associationsform. [De formella villkoren] måste dock vara uppfyllda.  - - - Med ersättning avses samtliga avtalade kontanta ersättningar samt förmåner som utbetalas eller tillhandahålls månatligen av arbetsgivaren. Det är den avtalade ersättningen som måste nå upp till den aktuella nivån varje månad. Om ersättningen tillfälligt skulle understiga denna nivå på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande påverkar detta således inte skattelättnaden."

2. Nyckelpersoner

För att tillhöra kategorin expert/specialist eller forskare krävs att personen i fråga har hög kompetens eller särskild inriktning. Dessutom ska det finnas betydande svårigheter att rekrytera sådan kompetens inom Sverige.

Med personer i företagsledande ställning avses personer med ansvar för ett företags allmänna ledning och förvaltning. Med andra nyckelpersoner avses specialister inom olika områden inom företaget.

Avgränsningen av den personkrets som avses kommenteras på följande sätt i förarbetena (prop. 2000/01:12 s. 22):
 
"(E)n närmare prövning bör göras som främst grundas på de enskilda personernas kompetens. De personer som föreslås omfattas av systemet är personer inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, dvs. specialister och experter inom olika områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft. Det kan också gälla forskare som kan bidra till ett ökat kunskapsinflöde. Även personer i ledande ställning som t.ex. kan ha ett inflytande över var verksamheten skall förläggas vid nyetablering bör kunna komma i fråga. Det torde alltså i princip röra sig om tre olika kategorier av personal. Den första kategorin i förslaget avser specialister och experter med sådan kompetens som inte är tillgänglig i Sverige eller som det är svårt att finna inom landet. Det kan vara fråga om experter som arbetar med avancerad produktutveckling och tillämpning av ny teknologi, t.ex. industritekniker. Den andra kategorin utgörs av forskare och där bör samma kompetensnivå gälla som för experter. Medan experterna främst torde vara verksamma inom industrin torde forskarna finnas inom såväl industrin som forskningsinstitutionerna. Den tredje kategorin avser personer i företagsledande funktioner eller andra nyckelpositioner. Här avses företagsledare, t.ex. dotterbolagsdirektörer eller andra personer med ansvar för företagets allmänna ledning och förvaltning. När det gäller personer med nyckelpositioner eller experter kan det t.ex. vara fråga om specialister inom områdena rationalisering, administration, logistik, marknadsföring, produktion, engineering, ekonomi samt informations- och kommunikationsteknologi. En längre gående precisering av de personer som kan komma i fråga för skattelättnaderna är inte möjlig att göra.".

Skattelättnadernas giltighetstid

Skattelättnaderna gäller under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Formella förutsättningar

Vistelsen i Sverige ska vara avsedd att pågå i högst fem år.

Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och får inte heller ha bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det år då arbetet påbörjas.

Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige. Med arbetsgivare avses den som betalar ut lönen.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om skattelättnader grundade på ersättningsnivån trädde i kraft den 1 januari 2012 och gäller endast för arbete i Sverige som påbörjas från och med det datumet. För arbete här som har påbörjats före ikraftträdandet gäller de äldre bestämmelserna enbart.

Om kakor (Cookies)